سخنرانی آیت الله سید محسن حجت در روز هفتم محرم ۱۳۹۴