جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
وقت اذان اهل سنت و اهل تشیع

چرا وقت اذان دو مذهب تفاوت دارد و اگر با اذان اهل سنت مردم اهل تشیع روزه خود را باز کند چه اشکال دارد

باسمه تعالی هم شیعه و هم سنی هر دو اتفاق دارند که وقت نماز مغرب یا افطار روزه بعد از غروب خورشید است و اختلاف بر گشت به معنی و مفهوم غروب دارد، و نه تنها بین اهل سنت و اهل تشیع اختلاف است بلکه این اختلاف در بین خود علمای شیعه و هم چنین بین علمای اهل سنت هم وجود دارد. زیرا که معنای غروب مردد است بین اینکه آیا استتار و ندیدن خورشید است یا اینکه مفهوم آن زوال و از بین رفتن سرخی است که بعد نا پدید شدن خورشید در طرف مشرق وجود دارد. اکثر فقهای اهل سنت و یکعده از فقهای شیعه نظر شان این است که غروب همان استتار قرص خورشید است و اکثر فقهای شیعه و یک عده از فقهای اهل سنت معتقدند که غروب عبارت از زوال حمرۀ مشرقیه می باشد، و روی همین لحاظ این اختلاف پیدا می شود، زیرا در کتب لغت عرب نیز مفهوم روشنی برای غروب بیان نشده است. و در این گونه مسائل باید به مرجع تقلید خود مراجعه کنید، و اگر فتوای او مثل اکثر فقهای شیعه بود، چنانچه قبل از آن افطار کنید و مسئله هم آگاه باشید، هم قضا و هم کفارۀ افطار عمد بر شما واجب می شود موفق باشید