جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
نذر

من نذرکردم اگرحاجتم روا شد در هرسال ۶۰۰۰ افغانی درراه خدابدهم حالاحاجتم برآورده شده امابخاطرضعف اقتصاد و مصارف خانه نمیتوانم درهرسال این مقدار را بدهم تکلیف من چیست؟

باسمه تعالی چنانچه نذر را با صیغه صحیح شرعی نیت کرده اید ، به این بیان که گفته باشید : چنانچه حاجتم برآورده شود پس برای خدا بر من است که سالی 6000 افغانی در راه خدا بدهم ، در این صورت برشما واجب است که پس از برآورده شدن حاجت مورد نظر به نذر تان عمل نمائید ، و در صورت تخلف کفاره بر شما تعلق می گیرد ، مگر اینکه قدرت بر این کار را نداشته باشید که در این صورت درسالهایی که قدرت ندارید ساقط می شود ، اما بعد از آنکه قادر شدید باید طبق نذرتان عمل نمائید . اما اگر گفته باشید که نذر می کنم که چنین کنم در این صورت نذر شما منعقد نشده است و بر شما چیزی واجب نیست . موفق باشید