جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
ازلی بودن خدا

سلام
سوالی ذهنم را مشغول کرده است
ما میگوییم خداوند از ازل وجود داشته یعنی زمانیکه نه ابتدا داشته و نه خاتمه میابد.
و بعدا می گوییم خداوند لازمان و لامکان است این یعنی چه؟!
و اگر بگوییم ازلی است این یعنی در محدوده زمانی است و خارج از زمان نیست و اگر بگوییم لازمان است پس نباید ازلی گفته شود؟! (ازل یعنی زمان بی ابتداء)

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته خداوند متعال واجب الوجود است یعنی وجود عین ذات اوست، پس وقتی چنین است معنی ازلی و ابدی بودن این است که آن ذات مقدس قبل از هر اولی و بعد از هر آخری وجود دارد، نه اینکه خود در زمان باشد، چون معنای ازلی و ابدی بودن یعنی در ظرف زمان محصور نیست و الاّ ازلی و ابدی نخواهد بود، و معنی ازل زمان بی ابتداء نمی تواند باشد، چون زمان حتما ابتداء و انتهاء دارد وگرنه زمان گفته نمی شود. موفق باشید