جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
ارتداد

کسانی هستند در زندگی روزمره که بعضی از ضروریات دین مانند حجاب ، خمس ، حرمت غنا ، تعدد زوجات وغیره را به گونه بی باکانه اشکال می گیرند ودر مواردی هم نظریات مخالفت با این ضروریات از خود شان ارایه مکنند و در مواردی هم بی باکانه منکر میشوند البته با توجه به اینکه اینها خود شان را مسلمان می دانند و ما نمی دانیم اینها از روی نادانی این حرف ها را میزند یا خیر و همچنان نمی دانیم قصد تکذیب پیغمبر را دارند یا خیر؛ آیا چنین کسانی مرتد حساب میشود؟

باسمه تعالی اگر فرد بداند آنچه را که انکار می کند از ضروریات دین مقدس اسلام است و انکار آن موجب انکار پیامبر صلی الله علیه و آله می شود، در این صورت مرتد می شود، اما اگر نمی داند یا به عنوان سؤال مطرح می کند یا اگر در آن اشکال می کند باید نزد یکی از علما برود و جواب دریافت نماید. موفق باشد