جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
حلال بودن معاش ؟

اگر کسی به جای کسی دیگر درس دهد یا در مکاتب یا در پوهنتون و بجای کسی دیگر معاش بگیرد ، چه اشکا ل دارد؟.

یعنی قرار داد حق الزحمه فرض کنید به نام احمد امضا شده ولی درس را به جایش محمود میدهد اما از لحاظ توانایی درسی محمود نسبت به احمد لایق است.وشاگردان از لحاظ درسی از محمود راضی هستند ودرسهایش قناعت بخش و پابند به قانون است.ولی این کار از طرف وزارت معارف جواز ندارد. اما در ولایت بامیان ظرف شش سال عمومیت دارد ریئس معارف وسایر کارمندان آگاهی دارند، ولی گاها درین قسمت ریاست معارف تفتیش می کند اگر کدام سخن دروغ استفاده کند آیا معاش که میگیرد اشکال دارد؟.

چون اگر دروغ نگوید گزارش منفی به ریاست مربوطه میدهند و شاگردان استاد لایق را از دست می دهند .

باسمه تعالی دروغ در اسلام ممنوع و حرام است و در آمد و معاش در این صورت جواز تصرف ندارد . موفق باشید